Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren om Helahuset och generella byggregler för Attefallshus.

För detaljerad information från Boverket om regler kan du läsa om dessa här »

Byggregler Attefallhus | Vanliga frågor

Var på tomten får Attefallshus placeras?

Byggnaden måste vara fristående. Den får alltså inte byggas ihop med en- eller tvåbostadshuset. Även prickad mark får bebyggas, oberoende av detaljplaner. Reglerna säger att man inte får placera huset närmre än 4,5m från tomtgräns utan grannens medgivande. När man placerar ett Attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs alla berörda grannars medgivande.

Hur högt får Attefallshuset vara?

Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4,0 m. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock.

Hur stort får Attefallshuset vara?

Bygglov krävs inte för att uppföra eller bygga till en eller flera komplementbostadshus eller komplementbyggnader. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25,0 m².

Var får man bygga Attefallshus?

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus där.

Kan man få kaklat badrum?

Det går att få kaklat badrum, men då måste det utföras efter att huset levererats på grunden. Det går inte att transportera huset med klinker, det är för känsligt vid rörelser.

Vad tillkommer på priset?

Följande kan köpas till eller också ordnas på eget sätt:

  1. Transport och lyft. Priset är här avhängigt var någonstans huset är beläget.
  2. Plintgrund och eventuella markarbeten
  3. Anslutningar till el och vatten/avlopp på tomten.
Var kan jag hitta mer information om vad som gäller?

Du hittar det hos Boverket genom att klicka här och från byggnadens juridiska avdelning i din hemkommun.

Vad får Attefallshuset användas till?

Till skillnad från Friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean på olika användningar, t.ex. 3 m² förråd och 22 m² bostad, förutsatt att bostaden uppfyller kraven för bostäder i BBR. När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Handlingar och tillstånd

Det skall lämnas in en bygganmälan tillsammans med ritningar som visar hur huset skall se ut till kommunens bygglovsavdelning. De har rätt att begära ytterligare handlingar. Observera att ingen byggnation får påbörjas innan kommunen har lämnat ett startbesked.

Områden med utökad lovplikt

Kommunen får i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för Attefallshus i ett område som utgör en värdefull miljö och inom strandskyddat område .Vilka regler som gäller utökad lovplikt är det berörd kommun som svarar på.

Kan man välja andra materialval i inredningen?

Det går utmärkt att välja andra materialval, meddela era önskemål så återkommer vi med prisförslag.

Kan jag välja att göra något själv?

Javisst. Du kan själv eller via kontakter göra grunden och sörja för anslutningarna. Det går också att köpa hus av oss som du själv inreder i efterhand med kök och badrum.

Vad är det för skillnad på komplementbyggnad och komplementbostad?

Detta är inte helt enkelt att svara på då det verkar som kommunerna tolkar reglerna olika! Vi har haft ett ärende där kunden i sin bygganmälan ansökt som komplementbostad och då blev anmodad att anlita kontrollansvarig som fick sätta samman en kontrollplan med bl.a. grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning mm, , huset fick handikappanpassas och kommunen tog en avgift för en extra anslutning till VA-nätet. I princip ställdes samma krav som att bygga en villa, ritningsunderlag med VA, ventilation och konstruktionsritningar begärdes in.

Vid kontakt med berörd bygglovshandläggare ställdes frågan: Vad hade hänt om kunden ansökt som komplementbyggnad istället? ” Då hade det räckt med en bygglovsritning så hade ni fått startbesked,  jag tror däremot inte ni kan bygga ett kök i en komplementbyggnad det räknas nog som bostad i så fall, jag får kolla upp det” Detta var det svar vi fick av kommunens byggnadsinspektör, det är alltså inte glasklart vad som gäller men byggherrekostnaden påverkas stort så kolla med er kommun vad som gäller!

En komplementbyggnad får användas som gästhus och en komplementbostad får användas som bostad.

OM OSS

Huset byggs inomhus utan varken regn eller blåst och lyfts sen färdigt på plats med kranbil

HITTA OSS PÅ
KONTAKTINFORMATION

Brännerigatan 6, 263 37 Höganäs
Phone: 042-610 60 10
Email: info@helahuset.se
Web: Helahuset.se